تبلیغات
مهندسی متالورژی - بررسی ساختار و عملكرد آلیاژهای حافظه دار در پزشكی
 
مهندسی متالورژی
All the best for you
 
 

تاریخچه :
در سال 1932 مشاهدات ثبت شده درباره پدیده حافظه داری شكلی توسط Change و Read انجام شد. آنها وارون پذیری حافظه شكلی را در AuCd از طریق مطالعات فلز شناسی و تغییرات مقاومت آلیاژ ، بررسی كردند
در سال 1956 مشاهدات و نتایج تحقیقات مربوط به تز دكترای Horbojen در موضوع اثر حافظه دار در آلیاژCu-Zn منتشر شد. . در سال 1962 Buhler و همكارانش ،به بررسی پدیده حافظه داری شكلی در آلیاژ تیتانیم و نیكل كه دارای اتمهای برابر می باشند پرداختند. در این هنگام تحقیق درباره متالورژی و كاربردهای عملی اولیه آن به طور جدی آغاز شد.
در سال 1967 در كنفرانس Nol ،Buhler و همكارانش تحقیقات گسترده خود را بر روی Nitionol و كاربردهای تجاری فراوان در صنایع ارائه دادند . از جمله كاربردهای مطرح شده ساخت كوپلینگ توسط شركت Raychem برای اتصال لوله های هیدرولیكی می باشد. كه در صنایع هوایی و نیروی دریایی ایالات متحده و همچنین در حوزه های نفتی دریای شمال مورد استفاده قرار گرفت.
در سال 1980 میلادی Micheal و Hawt با انتشار مقاله ای از نتایج تحقیقات خودشان بر روی برنج آنرا به عنوان ماده جدید حافظه دار معرفی كردند.

مقدمه :
در پدیده حافظه داری، نمونه در حالت كاملاً مارتنزیتی به مقدار معینی تغییر فرم داده می شود سپس با گرم كردن نمونه و برگشت آن به حالت آستینی، شكل نمونه نیز به حالت اول خود بر گردد .


شكل (1) سیكل حرارتی مكانیكی توصیف كننده پدیده حافظه داری شكلی

شكل(1) چگونگی پدیده حافظه داری شكل را با تبدیل دو فاز آستنیت و مارتنزیت به یكدیگر نشان می دهد.
بررسی بر روی تغییر حالت متالورژیكی نمونه جامد ، تغییر آرایش اتم ها بدون هیچگونه تغییری در تركیب شیمیایی فاز زمینه را نشان می دهد. این تغییر آرایش منجر به ایجاد ساختار كریستالی فاز جدید و پایدار می شود. پیشرفت تغییر حالت بدون نیاز به حركت و جابجایی اتمها به صورت مجزا ، را می توان مستقل از زمان دانست و به همین دلیل می توان وابستگی دما را به عنوان تنها عامل پیشرفت این تغییر نشان داد.


1- تغییر حالت های مارتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن:
تغییر حالت متالورژیكی جامدات از دو طریقه زیر امكان پذیر است .
1) حركت و جابجایی اتم ها وابسته به درجه حرارت و زمان با تغییر در تركیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی.
2) تغییر آرایش اتمی به صورت هماهنگ وابسته به دما و بدون وابستگی به زمان و هیچگونه تغییری در تركیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی .
تغییر حالت های مارتنزیتی به طریقه دوم مرتبط است و دارای مشخصات زیر است:
1) تغییر مكان به صورت شبه برشی می باشد و در آن اتم ها به صورت هماهنگ و گروهی جابجا می شود.
2) دیفوزیون اتمی در آن اتفاق نمی افتد.
رفتار حافظه دار شدن كاملاً به مشخصه اول مرتبط بوده و نظم اتم های آلیاژ نباید به هم بخورد.

2- كریستالوگرافی مارتنزیتی:
تغییر حالت تبدیل آستنیت به مارتنزیت از لحاظ كریستالوگرافی در سه مرحله قابل بررسی است .
1- تغییر فرم شبكه ای
2- برش ناهمگن
3- دوران شبكه ای
فرآیند تبدیل آستنیت به مارتنزیت در مرحله تغییر فرم شبكه ای در شكل 2 نشان داده شده است . در این مرحله اتم ها با جابه جایی جزئی و هماهنگ، پیشروی فصل مشترك از هر لایه اتمی را موجب می شوند.

 

باید توجه داشت پدیده حافظه داری بدون تغییر حجم و تغییر شكل امكان پذیر بوده و برش ناهمگن توجیه كننده این مطالب می باشد.
برش ناهمگن در مارتنزیت به دو طریق امكان پذیر است :
1) مكانیزیم لغزش یافتن صفحات اتمی
2) مكانیزیم تشكیل دوقلویی ها

 

تصاویر نشان داده شده چگونگی انطباق فاز مارتنزیت بر فاز آستنیت را در هنگام جابجایی جزیی و گروهی اتمها با حفظ شبكه كریستالی نشان می دهد.
باید توجه داشت كه لغزش صفحات اتمی به علت شكسته شدن باند های اتمی بعنوان مكانیزیم تغییر فرم پلاستیك دائم محسوب می شود، در صورتی كه در مكانیزیم دو قلویی به علت انرژی پایین مرز دوقلویی و برخورداری از تحرك و لغزندگی نسبی تغییر فرم غیر دائم است. در آلیاژهای حافظه دار ، كرنش های ناشی از تغییر حالت در اثر تشكیل یك جفت از دوقلویی های دو طرف مرز ذخیره سازی می شوند و برای برگشت پذیری از آن استفاده می شود.

 

شكل 4) مرز دوقلویی را نمایش می دهد و هر یك از دوقلویی های دو طرف مرز دوقلویی یك وا ریانت را شامل می شود. در صورت وارد كردن تنش برشی به مرز دو قلویی باعث حركت یكی از واریانت ها شده و واریانت دیگری حذف می شود.(شكل 4 ،B) این روند می تواند تا تبدیل تمامی واریانت به یك واریانت واحد ادامه یابد(شكل 4، C) .
بررسی پدیده حافظه داری در تك كریستال آستنیت در شكل 5 نمایش داده شده است.

مرحله اول همانطور كه از شكل پیداست بعد از سرد كردن كریستال در زیر دمای Mf واریانت های A و B و C و D تشكیل می شوند مرحله دوم با وارد كردن تنش به كریستال ، واریانتها شروع به حركت و حذف شدن می كنند تا واریانت واحد A تشكیل گردد. حین تشكیل واریانت واحد A كرنش هایی در جهت واریانتA ذخیره می شود. مرحله سوم مربوط به حرارت دادن كریستال نمونه برای تبدیل مارتنزیت به آستینت می باشد از آنجاییكه كرنش ها تنها در جهت واریانت A ذخیره شده اند، پس تنها مسیر برای برگشت پذیری، واریانت A می باشد و نمونه به شكل اولیه خود باز می گردد.

3- رفتار ترمومكانیكی:
آلیاژ های حافظه دار در درجه حرارت های مختلف دارای خصوصیات مكانیكی بسیاری می باشند در شكل 6 منحنی های ساده تنش - كرنش برای آلیاژ تیتانیم- نیكل مشاهده می شود. آلیاژ در دماهای پایین ، متوسط و بالای دمای استحاله مورد آزمایش قرار گرفته است. تغییر شكل در مارتنزیت با چند در صد كرنش و تنش فشاری نسبتاً كم دیده می شود . در حالیكه آستنیت در درجه حرارت بالا نیاز به تنش نسبتا زیادی برای تغییر شكل دارد. خط چین روی منحنی مارتنزیت نمایانگر برگشت پذیری آلیاژ بعد از برداشتن تنش وارد شده بعد از گرم كردن نمونه و تبدیل به فاز آستنیت می باشد ولی چنانچه كه مشاهده می شود در منحنی مربوط به آستینت با برداشتن تنش و گرم كردن نمونه امكان برگشت پذیری وجود ندارد.

 

4- خاصیت ارتجاعی كاذب:
خصوصیت جالب توجه درباره منحنی تنش - كرنش درقسمت منحنی C دیده می شود.به طوری كه پس از حرارت دادن نمونه كمی بالاتر از درجه حرارت انتقال ، در درجه حرارت بالای Af به نمونه در فاز مارتنزیت تنش وارد می شود. با افزایش مقدار تنش ، تغییر شكل نیز به صورت یكنواخت افزایش می یابد (منحنی AB). در این هنگام رفتار تغییر شكل و تنش پایداری مشاهده می شود با كاهش تنش( منحنی (CD مارتنزیت به آستینت تبدیل می شود باید توجه داشت كه برگشت پذیری انجام شده به خاطر تغییر حرارت نمونه نمی باشد و دلیل آن كاهش فشار است. این پدیده را كه موجب می شود آلیاژ خاصیت كشسانی نامحدود پیدا كند به عنوان خاصیت ارتجاعی كاذب نامیده می شود.

5- اثر حافظه دار یك طرفه و دو طرفه:
الف )اثر حافظه دار یك طرفه :
در صورتیكه اثر حافظه داری فقط بعد از تغییر شكل در حالت مارتنزیتی و سپس در سیكل گرم كردن مشاهده شود به آن اثر حافظه یك طرفه گفته می شود. این بدان معنی است كه در این حالت تغییر شكل ایجاد شده ، فقط با گرم كردن به حالت اولیه قبل از تغییر شكل باز می گردد و چنانچه جسم را دوباره سرد كنیم تغییری در شكل آن حاصل نمی شود این خصوصیت در شكل شماره 7 نمایش داده شده است.

 

همانطور كه در تصویر مشاهده می شود ابتدا فنر در دمای Mf به مقدار معینی تغییر فرم داده می شود به صورتیكه تغییر فرم دائمی در آن باقی بماند حال اگر فنر تغییر فرم داده شده را تا دمای Af حرارت دهیم مجدداً به شكل اولیه خود بر می گردد و در سیكل سرد شدن تا دمای Mf هیچگونه تغییر شكلی در فنـــر مشاهده نمی شود. .

ب)اثر حافظه دار دو طرفه :
برگشت پذیری به حالت اولیه خود در اثر سرد و گرم كردن آلیاژ های حافظه دار دو طرفه در بازه معینی از دما امكان پذیر است . در شكل 8 یك فنر با اثر حافظه دار دو طرفه به صورت باز شده در حالت آستینی و شكل جمع شده در حالت مارتنزیتی نشان داده شده است.

 

همانطور كه مشاهده می شود اگر فنر گرم شود باز شده و در سیكل سرد شدن مجدداً به شكل جمع شده در می آید.
باید توجه داشت كه آلیاژ های حافظه دار برای اینكه اثر حافظه دار دو طرفه از خود نشان دهند نیاز به انجام عملیات ترمومكانیكی خاصی بر روی آنها می باشد.
6- ساخت آلیاژ های حافظه دار :
روش های اصلی ساخت آلیاژ های حافظه دار در دو گروه عمده قابل بررسی است:
الف) ساخت آلیاژ به طریقه ذوب و ریخته گری با استفاده از كوره های القایی و كوره های مقاومتی
ب) ساخت آلیاژ به طریقه متالورژی پودر
برای تولید آلیاژ های حافظه دار درتناژهای بالا و تجارتی ، از روش ذوب و ریخته گری استفاده می شود.

7-كاربرد آلیاژهای حافظه دار درمهندسی پزشكی:
كاربرد پزشكی آلیاژ های حافظه دار به عنوان یك عملگر با اثر باقیمانده در داخل بدن قابل بررسی است آلیاژی كه در بدن افراد برای بهبود رفتار بالینی اعضای آنها بكار گرفته شده است نباید مولد هیچ گونه حساسیتی باشد علاوه بر آن آلیاژ بكارگرفته شده نباید به صورت ذراتی از یون آن ماده وارد خون شخص گیرنده این گونه آلیاژها شود.
جنبه های متعددی شامل شاخص های مزاجی افراد همچون سن ، قوای بدن و سلامتی و خصوصیات شیمیایی مواد همانند خوردگی ، تخلخل پذیری سطح ، تأثیرات سمی و عناصر موجود در مواد به منظور پذیرش مواد مذكور در بدن افراد باید مورد بررسی قرار گیرند.
تحقیقات متعددی در مورد تولید و بكارگیری آلیاژهای حافظه دار با كاربرد پزشكی با پایه عنصری Ni-Ti انجام پذیرفته است . این تحقیقات نشان می دهد كه آلیاژNi-Ti در كاربرد و استفاده، نسبت به بقیه آلیاژها از موقعیت خوبی برخوردار است.
تحلیل خواص آلیاژ Ni-Ti با بررسی خواص جداگانه نیكل و تیتانیم امكان پذیر است .
نیكل رنگ سفید نقره ای براق دارد و فلزی است سمی ، شكننده كه از قابلیت پولیش خوبی برخوردار است این فلز جز ء فلزات غیر آهنی سنگین با جرم مخصوKg/dm3  9/8 و نقطه ذوب 1455 می باشد و در مقابل خوردگی بسیار مقاوم بوده و به وسیله آهن ربا جذب می شود. همچنین در مقابل حرارت و ضربه مقاومت خوبی نشان می دهد موارد استفاده آن شامل پوشش محافظ در آبكاری فلزات ، تولید فولادهای آلیاژی و غیره می باشد.
تیتانیم فلزی است نقره فام مایل به خاكستری و جزء فلزات غیر آهنی سبك است و جرم مخصوص آنKg/dm3 5/4 و نقطه ذوب آن 1670 می باشد. مقاومت در مقابل خوردگی و سایش و استحكام زیاد آن موجب كاربرد در ساخت قطعات هواپیما ، سفینه فضایی ، لوازم نظامی و جراحی شده است. آلیاژهای تیتانیم دار فلز اصلی ساختمان هواپیمای مافوق صوت را تشكیل می دهد . تیتانیوم بر خلاف نیكل در پزشكی بسیار مؤثر عمل می كند ، علاوه بر این با توجه به خواص بسیار خوب مكانیكی برای اصلاح دندان های كج و همچنین ترمیم استخوان های آسیب دیده كاربرد فراوان دارد.
بررسی تحقیقات خواص بالینی آلیاژ Ni-Ti چگونگی كنترل مقاومت در مقابل خوردگی و عوامل خارجی مؤثر بر این آلیاژ را نشان می دهد.

8-موارد استفاده پزشكی از آلیاژ Ni-Ti:
الف) كاربردهای مربوط به قلب و عروق
فیلتر سیمون نسل جدیدی از وسایل استفاده شده برای جلوگیری از انسداد جریان خون می باشد افرادی كه قادر به استفاده از داروهای ضد انعقاد خون نمی باشند، استفاده كننده های اصلی این فیلتر می باشند. هدف استفاده از این وسیله تصفیه خون داخل رگ می باشد و فیلتر سیمون كمك می كند لخته های بوجود آمده در خون حل شود.
اما نصب فیلتر در داخل بدن اشخاص با به كار گیری از تأثیرات آلیاژهای حافظه دار امكان پذیر است برای این منظور فیلتر رابا تغییر شكل برروی سوند قرار می دهند.جریان محلول نمكی در داخل سوند موجب تثبیت دمای فیلتر با درجه حرارت معمولی می شود و زمانی كه فیلتر در محل تعیین شده قرار گرفت با توقف جریان محلول نمكی در داخل سوند درجه حرارت بالا می رود و فیلتر تغییر شكل داده شده به شكل اصلی (اولیه) خود بر می گردد در این زمان فیلتر از نوك سوند نیز جدا شده است.

 

مسدودكننده سوراخ دیواره دهلیزی: از این وسیله برای مسدود كردن سوراخ دیواره دهلیزی كه بین دو دهلیز چپ و راست ایجاد می شود استفاده می گردد.

 

باید توجه داشت وجود این سوراخ غیر عادی است و امید ادامه زندگی را برای افراد كاهش می دهد در روش جراحی معمول ، رفع این عیب مستلزم شكافتن سینه بیماروسپس عمل بخیه کردن سوراخ صورت می گیرد ، كه به طور طبیعی خطرات ناشی از عمل جراحی و همچنین امكان بروز حوادث غیر منتظره در حین جراحی اجتناب ناپذیر بوده و راه حل آن استفاده از اثر آلیاژهای حافظه دار می باشد. این وسیله از سیم هایی با خاصیت حافظه داری و فیلم ضد آب كه روی آن نصب شده است، تشكیل می شود. برای نصب این وسیله در داخل قلب ابتدا نیمه اول آن وارد بطن چپ شده وبه شكل اولیه خود بر می گردد و در ادامه نیمه دوم كه در بطن راست قرار می گیرد تغییر شكل یافته ، به شكل اولیه خود بر می گردد. در انتها هر دو نیمه به دیواره بطنی متصل شده اند . به طوری كه از ورود جریان خون از دو بطن به یكدیگر جلوگیری می شود.

استنت های باز شونده خودكار نیز از جمله وسایل مهمی است كه در حفظ قطر داخلی رگ های تنگ شده و كاهش قطر و بسته شدن آنها كاربرد دارد . استنت ها به شكل استوانه های توری ساخته می شوند و متناسب بانوع و محل كاربرد دارای اقطار متفاوتی می باشند(شكل 12) .

 

از جمله محل های مورد استفاده از استنت ها سرخرگ ، سیاهرگ، رگ های خونی ،مجاری ، صفراوی و مری می باشد. برای نصب در داخل عروق ابتدا فاز مارتنزیتی از شكل اصلی به حالت متراكم شده تبدیل و پس از قرار دادن در محل مورد نظر به شكل خود بر می گردد.
ب) كاربردهای ارتوپدی
از آلیاژهای حافظه دار (SMA) به عنوان فضا گیر یا spacer بین مهره های ستون فقرات در حین عمل جراحی استفاده می شود كه موجب استحكام ما بین دو مهره در حین بهبودی بعد از تغییر شكل ایجاد شده در جراحی اسكولیدز می شود .در شكل 13B- سمت چپ مهره تغییر شكل یافته در فاز مارتنزیتی است كه پس از جایگزینی در محل مورد نظر به حالت سمت راستی (شكل اولیه ) بر می گردد.

 

ترمیم و بهبود شكستگی استخوان از دیگر كاربردهای ارتوپدی آلیاژ های حافظه دار می باشد. انواع مختلفی از بست های با خاصیت حافظه داری در ترمیم شكستگی یا ترك استخوان ساخته شده است. بست ها به صورت باز شده در محل شكستگی یا ترك معمولاً پیچ شوند. با كمك گرما بست ها به گونه ای تغییر شكل می یابند كه دو طرف شكستگی یا ترك را با هم یكی كرده و می فشرند. گرمای ایجاد شده را می توان به كمك یك وسیله خارجی به آلیاژ منتقل كرد. نیروی ایجاد شده در اثر تغییر شكل آلیاژ به بهبود سریعتر شكستگی یا ترك می انجامد (شكل 14 و 15) .

 

عموماً از این بست ها در مواقعی استفاده می شود كه محل شكستگی یا ترك را نتوان گچ گرفت، مانند نواحی صورت شامل، بینی ، فك و حفره چشم از جمله محل های مورد كاربرد می باشند.
از دیگر كاربردهای ارتوپدی اثرات آلیاژ های حافظه دار در فیزیوتراپی عضلات ضعیف می باشد . تصویر 16 دستكشی را نشان می دهد كه سیم هایی باخاصیت حافظه داری بر روی ناحیه انگشتان دستكش واقع شده است. كه موجب تقویت حركت عضلات و برقراری دامنه مناسب حركات مفصلی با استفاده از خاصیت حافظه داری سیم های دستكش استفاده می شود به طوریكه با گرم كردن سیم طول سیم ها كوتاه شده و انگشتان به داخل خم می شوند و با سردكردن طول سیم ها زیاد شده و انگشتان كاملا‌ً كشیده می شوند . این پدیده برای به كار انداختن مفاصل نیمه ثابت استفاده می شود.

 

ج) كاربرد آلیاژ های حافظه دار در وسایل جراحی
در راستای تولید وسیع ابزارهای جراحی در سال های اخیر ابزارهای جراحی حافظه دار قابل توجهی تولید شده است كه به شرح تعدادی از آنها پرداخته می شود.
1- سبد حافظه دار برای خارج كردن سنگ های مثانه و صفراوی مورد استفاده قرار می گیرد. مراحل نصب آن شبیه فیلتر سایمون مـی باشد كه در شكل 17 آورده شده است.

 

كاربرد پمپ بالونی داخل آئورت شكل 18 برای جلوگیری از مسدود شدن رگ های خونی در هنگام آنژیوپلاستی می شود این وسیله داری تیوب با اثر حافظه داری است وعملكرد آن با مواد پلی مری كه خاصیت ارتجاعی دارند قابل مقایسه است.
شكل 19 انواع انبرك های شامل انبرك های قیچی دار و پنس مورد استفاده در لاپاراسكوپی را نشان می دهد. دقت و نرمی در حركت از جمله خصوصیات این ابزار می باشد.

 

9-نتیجه گیری:
1-تغییر حالت مارتنزیتی به طریقه دوم تغییر حالت متالورژیكی جامدات مربوط بوده و در آن تغییر آرایش اتمی بدون هیچ وابستگی به زمان و تغییری در تركیب شیمیایی فاز جدید، به صورت هماهنگ و وابسته به دما انجام می گیرد.
2-رفتار حافظه دار شدن با تغییر مكان به صورت شبه برشی امكان پذیر می باشد كه در آن اتم ها به صورت هماهنگ و گروهی جابجا می شوند.
3-مكانیزم دوقلویی در برش ناهمگن توجیه كننده چگونگی حافظه دار شدن آلیاژنمونه بدون تغییر درحجم نمونه اولیه است.
4-در رفتار ارتجاعی كاذب، آلیا‍ژ خاصیت كشسانی نامحدودی پیدا می كند.
5-اثر حافظه داری به دو صورت یك طرفه و دو طرفه در آلیاژهای حافظه دار قابل بررسی است.
6- آلیاژهای حافظه دار به دو روش 1-روش ذوب و ریخته گری 2- متالورژی پودر ساخته می شوند.
7-آلیاژهای NiTi به دلیل داشتن ویژگی هایی همچون مقاومت در مقابل خوردگی ،سازگاری زیستی بالا، قابلیت تولید در اندازه های خیلی كوچك ، خاصیت ارتجاعی بالا و تولید نیرو در تجهیزات مهندسی پزشكی كاربرد فراوان دارند.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Thanks a lot, I value it!
cialis 5 mg schweiz cialis generico price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg schweiz only best offers 100mg cialis legalidad de comprar cialis brand cialis generic we choice cialis uk cialis en 24 hora cialis therapie
سه شنبه 13 آذر 1397 06:01 ب.ظ

You actually expressed it well!
generic low dose cialis cialis coupon cipla cialis online we choice cialis pfizer india tadalafil 5mg we choice free trial of cialis purchasing cialis on the internet prices on cialis 10 mg buy online cialis 5mg cialis generico online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:48 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis generico postepay cialis 10mg prix pharmaci safe site to buy cialis online cialis super acti buy cialis online nz click now cialis from canada the best site cialis tablets we choice cialis uk generic cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:28 ق.ظ

Seriously quite a lot of very good info.
cialis authentique suisse generic cialis 20mg tablets cialis 200 dollar savings card cialis for sale south africa cialis tablets australia cialis e hiv acquistare cialis internet cialis rezeptfrei sterreich cialis generico postepay cialis 20 mg cut in half
یکشنبه 11 آذر 1397 06:00 ق.ظ

Really quite a lot of useful tips.
enter site 20 mg cialis cost cialis diario compra cost of cialis per pill cialis billig buying cialis on internet cialis kamagra levitra cialis 20 mg best price generic cialis pill online walgreens price for cialis cialis 5 effetti collaterali
شنبه 10 آذر 1397 06:42 ب.ظ

Superb information. Thanks a lot!
dose size of cialis cialis tablets for sale cialis 5 mg scheda tecnica can i take cialis and ecstasy generic cialis levitra ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo al pubblico fast cialis online cialis 10 doctissimo tadalafil tablets
شنبه 10 آذر 1397 05:37 ق.ظ

You suggested that well.
if a woman takes a mans cialis cialis in sconto buy cialis online legal cialis prices in england viagra vs cialis cialis usa cost buy original cialis how does cialis work cialis 200 dollar savings card the best site cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 06:20 ب.ظ

You suggested it exceptionally well!
generico cialis mexico we like it cialis price cialis lilly tadalafi cialis purchasing cialis generique 5 mg achat cialis en suisse cialis price thailand order a sample of cialis cialis online look here cialis order on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Whoa a good deal of awesome information.
cialis vs viagra cialis 20mg preis cf cialis arginine interactio buy cialis online cialis arginine interactio cialis 20mg prix en pharmacie cialis venta a domicilio canadian discount cialis legalidad de comprar cialis 5 mg cialis coupon printable
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Terrific data. Thank you.
cialis for sale venta de cialis canada cialis kaufen cialis flussig safe dosage for cialis free cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 effetti collaterali cialis with 2 days delivery cialis 20 mg cut in half
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:59 ق.ظ

Appreciate it! Ample information!

cialis from canada cialis official site buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost 40 mg cialis what if i take cialis 30 day trial coupon we choice cialis pfizer india generic cialis at walmart cialis arginine interactio we use it 50 mg cialis dose
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:39 ق.ظ

Very good postings. Cheers.
no prescription cialis cheap prices on cialis 10 mg click now buy cialis brand cialis in sconto cialis tablets for sale buying brand cialis online achat cialis en europe buy cialis online legal cialis kaufen bankberweisung we recommend cheapest cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 01:59 ق.ظ

Thanks. Numerous posts.

non 5 mg cialis generici cialis canada on line cialis lilly tadalafi overnight cialis tadalafil cialis reviews cialis 20mg prix en pharmacie cialis lilly tadalafi price cialis per pill we choice free trial of cialis chinese cialis 50 mg
یکشنبه 1 مهر 1397 05:10 ق.ظ

Fine tips. Thanks!
reputable canadian prescriptions online canadian pharmacycanadian pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate safe canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions no 1 canadian pharcharmy online drugs for sale in mexico prescription drugs without prior prescription canadian pharmaceuticals nafta pharmacy canada reviews
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:23 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of postings!

canadian pharmacies canadian online pharmacies rated canadian government approved pharmacies online pharmacies india canadian pharmacies that are legit pharmacy canada 24 canadian pharmaceuticals nafta canadian prescription drugstore canadian pharmacies that are legit drugstore online shopping reviews
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:03 ق.ظ

Kudos. Ample tips.

how to buy viagra uk buy viagra canadian pharmacy order viagra online with prescription buying viagra online uk cheap viagra with prescription viagra online uk buy generic viagra with paypal how do i get viagra online buy viagra australia buy cheap viagra canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:47 ق.ظ

Thank you, Valuable information!
cialis 5 mg scheda tecnica only best offers 100mg cialis generic cialis in vietnam tadalafil generic cialis lowest price cheap cialis buy online cialis 5mg acquistare cialis internet cialis daily dose generic wow cialis 20
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:27 ق.ظ

With thanks, Lots of stuff!

il cialis quanto costa cialis prezzo al pubblico buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy cialis generika cialis without a doctor's prescription cialis prezzo in linea basso buy brand cialis cheap cialis 20mg preis cf price cialis wal mart pharmacy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:45 ق.ظ

Helpful content. Cheers.
buy now viagra buy viagra australia no prescription viagra online generic levitra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra online viagra purchase is sildenafil generic sildenafil pills how do you buy viagra getting viagra
شنبه 18 فروردین 1397 02:35 ب.ظ

Cheers. A good amount of material.

how does cialis work where do you buy cialis cialis preise schweiz comprar cialis 10 espa241a buying cialis on internet cialis generika buy brand cialis cheap cialis side effects dangers recommended site cialis kanada cialis daily
شنبه 4 فروردین 1397 04:10 ب.ظ

Seriously plenty of excellent material!
cialis tadalafil online effetti del cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons viagra vs cialis cialis online cialis canada buying cialis on internet acquistare cialis internet tadalafil 5mg
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:18 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about What causes pain in the back of the heel?.
شنبه 28 مرداد 1396 11:00 ق.ظ
wonderful issues altogether, you just received a brand new reader.
What might you recommend about your post that you made a few days ago?
Any certain?
دوشنبه 28 فروردین 1396 08:36 ب.ظ
Great article! That is the type of info that are supposed
to be shared across the web. Shame on Google for not positioning
this post upper! Come on over and visit my website
. Thanks =)
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:02 ق.ظ
Hey there are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the
blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to
make your own blog? Any help would be really appreciated!
جمعه 18 فروردین 1396 03:53 ب.ظ
Greetings! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks
weird when browsing from my apple iphone. I'm trying
to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any recommendations, please share. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد مسگران
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :